ListView有Item属性,Item又有SubItem属性。如果

Dim newItem As New ListViewItem
newItem.Text = "0"
newItem.SubItems.Add("1")
newItem.SubItems.Add("2")

这样访问newItem.SubItems(0).Text会是0

感觉SubItems既然叫SubItem,那么应该第一个,也就是0索引应该是添加到SubItem的第一个的值,这里为1。但是变成了Item.Text的值,有点莫名其妙的感觉……~

我在写程序的时候经常把这个问题搞错(粗心阿),希望大家在写ListviewItem的时候不要犯这样的毛病了:)